Aktualności

Recepta na wzrost popularności przedsiębiorstwa: certyfikat wiarygodności.

Powszechne rozumienie wiarygodności firmy, jako zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań płatniczych nie zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Zmieniły się natomiast sposoby promowania wiarygodności firmy.

Sposoby promowania wiarygodności firmy wcześniej opierały się głównie na wykorzystaniu tradycyjnych, najczęściej państwowych certyfikatów i zaświadczeń do dekorowania ścian w salach konferencyjnych i firmowych poczekalniach. Obecnie obserwujemy wzrost znaczenia certyfikatów wydawanych przez prywatne firmy, posiadające status uznanego i obiektywnego eksperta w dziedzinie oceny wiarygodności firm i/lub zarządzania należnościami.

Dzieje się tak głównie ze względu na wzrost konkurencji w wielu branżach i wynikający z niej wzrost potrzeb przedsiębiorców w zakresie promocji swojej wiarygodności. Istotnym czynnikiem jest także wzrost znaczenia w ogólnej ocenie wiarygodności firm pewnych parametrów i wskaźników ekonomicznych, które nie są wyznaczane przez instytucje czy organy państwowe. Przyczyną wzrostu popularności certyfikatów wydawanych przez prywatne firmy jest także wzrost zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców na bardziej nowoczesną formę prezentacji certyfikatu, która umożliwia wykorzystanie go w mediach elektronicznych i wielu pokrewnych kanałach komunikacji (strona internetowa, portale społecznościowe, wiadomości email, itp.)

Metody i kryteria oceny wiarygodności firm

Pomimo braku zasadniczych zmian w powszechnym pojmowaniu wiarygodności płatniczej, firmy zaświadczające o wiarygodności płatniczej innych podmiotów dysponują różnymi źródłami danych a często także przypisują różną wagę poszczególnym parametrom i wskaźnikom ekonomicznym, stanowiącym podstawę oceny. W konsekwencji na rynku znajduje się wiele podmiotów posiadających różną metodologię oceny wiarygodności firm. Zauważalne są dwa główne podejścia w zakresie oceny wiarygodności przedsiębiorstw.

Pierwszą grupę stanowią Biura Informacji Gospodarczej i firmy prowadzące rejestry długów. Są to firmy zajmujące się gromadzeniem informacji o zdarzeniach negatywnych, tj. informacji o zaległościach płatniczych firm w stosunku do podmiotów trzecich. Działalność tych podmiotów, zwłaszcza BIG-ów jest regulowana przez specjalne ustawy, które określają nie tylko zakres i tryb udostępniania informacji odbiorcom, lecz także obowiązki, które na odbiorcach jako depozytariuszach tych informacji spoczywają. Ocena danych dostarczanych przez te podmioty i wnioskowanie na ich podstawie o wiarygodności firmy oparte jest najczęściej o dwustanowy model zdarzeń – firma jest wiarygodna jeśli nie ma wpisów i nie jest wiarygodna jeśli wpisy istnieją. Zwolennicy takiego podejścia podkreślają wysoką użyteczność decyzyjną dostarczanych danych. Krytycy zwracają uwagę na niepełność bazy danych, wyrażającą się w braku powszechnego obowiązku przesyłania informacji o zaległościach płatniczych do takich instytucji. Ponadto zarzucają oni, iż ocena wiarygodności firmy, która posiada wpisy w takim rejestrze dokonywana jest bez dodatkowej analizy – w szczególności bez uwzględnienia wielkości zadłużenia na tle parametrów ekonomicznych opisujących rozmiary działalności firmy, takich jak np. poziom obrotów, aktywów, należności, itp.

Kolejną grupę firm stanowią najczęściej duże i międzynarodowe podmioty, które dzięki przedmiotowi swojej działalności wytworzyły kompetencje i metody do oceny innych podmiotów i potrafią przy zastosowaniu syntetycznego wskaźnika tzw. ratingu ocenić ich kondycję ekonomiczną. Ocena dokonywana przez te firmy jest wynikiem badania wiarygodności płatniczej firmy występującej o przyznanie certyfikatu. Do takiej analizy należy ocena danych formalno-prawnych firmy (dane rejestrowe, bilanse, rachunki zysków i strat), danych zebranych w drodze wywiadu gospodarczego a także informacji negatywnych, gromadzonych przez firmy z poprzedniej grupy. Sprawdzana jest bieżąca rentowność firmy, zdolność do generowania zysku, poziom zadłużenia oraz relacja wielu  wielkości ekonomicznych (również historycznych) osiąganych przez firmę. Zwolennicy tego podejścia podkreślają obiektywny charakter oceny uwzględniającej zarówno pozytywne jak i negatywne zdarzenia. Krytycy zwracają uwagę na dość skomplikowaną metodologię przyznawania ratingu.

Certyfikat wiarygodności a popularność firmy

Certyfikat wiarygodności jest produktem adresowanym do firm, których jedynym problemem jest brak wystarczających i uznanych przez rynek dowodów na posiadanie wiarygodności. Jest to bez wątpienia czynnik wzmacniający pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. W sposób naturalny zachęca kontrahentów i klientów do interakcji i przesyła do wszystkich czytelny komunikat – ‘można mi ufać i nie jest to tylko moje zdanie’. Należy jednak pamiętać, iż certyfikat wiarygodności nie jest jedyną receptą na wzrost popularności firmy. Zwiększa popularność firmy proporcjonalnie do siły marki wypracowanej przez  firmę certyfikującą i nakładów firmy certyfikowanej na działania w zakresie public relations i marketingu.