FAQ

1. Skąd biorą się dane zawarte w raporcie?

Źródła informacji wywiadowni gospodarczych są zawsze legalne i ogólnodostępne.
Główne źródła to:
 • sądy gospodarcze - rejestry sądowe,
 • ewidencje działalności gospodarczej,
 • publikatory urzędowe (Monitor Sądowy i Gospodarczy, Monitor Polski B)
 • izby gospodarcze, stowarzyszenia branżowe
 • archiwa prasowe o tematyce gospodarczej,
 • branżowe i terytorialne rankingi firm
 • giełdy wierzytelności, rejestry dłużników
 • wywiad z badaną firmą
 • informacje od kontrahentów i partnerów badanych firm
 • własna, bogata baza informacji wywiadowni o firmach i ich historii płatniczej
 • GUS
Ważnym źródłem informacji jest również internet, ale uzyskane w ten sposób informacje podlegają zawsze potwierdzeniu i szczególnej weryfikacji.

2. Co oznacza kondycja finansowa?

Kondycja finansowa jest wskaźnikiem ilustrującym sytuację finansową podmiotu wyłącznie na podstawie sprawozdania finansowego za dany rok. Wskaźnik ten ma na celu ułatwienie i przyspieszenie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Wartość jaką przybiera wskaźnik określa stabilność finansową firmy i prawdopodobieństwo ogłoszenia niewypłacalności przez przedsiębiorstwo. Metodologia oceny kondycji finansowej stosowana przez Creditreform jest dopasowana do specyfiki polskich warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Co to jest wskaźnik PD?

PD (ang. probability of default) oznacza prawdopodobieństwo upadłości wyrażone w procentach (np. 1%). Wartość PD jest wyliczana z zastosowaniem metodologii wyliczania Indeksu Zdolności Płatniczej Creditreform.

4. O czym mówią wybrane parametry firmy (głównie marża brutto, kapitał pracujący)?

Wybrane parametry firmy to zestaw podstawowych dostępnych danych finansowych za ostatni dostępny okres takich jak: obrót, zysk netto, suma aktywów, suma zobowiązań oraz wartość kapitału własnego, a także wskaźniki takie jak: marża brutto i kapitał pracujący:
- marża brutto w % (liczona jako stosunek zysku brutto ze sprzedaży do wartości przychodów) ilustruje procentową rentowność sprzedaży.
- kapitał pracujący, znany także pod nazwą working capital, będący różnicą między aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami krótkoterminowymi - jest miarą finansową wykorzystywaną m.in. do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka niewypłacalności (jego wartość powinna być co najmniej dodatnia).

5. Wskaźniki finansowe – trend

Strzałki trendu ilustrują kierunek zmian w poszczególnych wskaźnikach finansowych firmy. Pod uwagę brane są płynność (wg. , rentowność (wg. ROE), zadłużenie (wg. ), kapitał własny (wg. odpowiedniej pozycji bilansu).

6. Co oznacza kwota najwyższego kredytu?

W raportach wywiadowni gospodarczych przez określenie „kwota najwyższego kredytu” rozumiemy kredyt kupiecki. Kredyt kupiecki to transakcja kupna-sprzedaży z odroczonym terminem płatności. W Polsce przedsiębiorcy coraz częściej regulują swoje zobowiązania za pomocą odroczonego terminu płatności. Skala tego typu płatności jest ogromna, bowiem tzw. kredyt kupiecki stosuje w swojej strategii sprzedażowej ponad 80% firm. Kredyt maksymalny powinien być rozumiany jako najwyższa możliwa wartość kredytu kupieckiego jaki może zostać udzielony badanej firmie przez jednego dostawcę towarów lub usług na okres średnio 60 dni, przy założeniu, że badana firma posiada średnio pięciu dostawców, dostarczających towary lub usługi w tym samym czasie.

7. Co to jest Indeks Zdolności Płatniczej?

Indeks Zdolności Płatniczej informuje o skali ryzyka w kontaktach handlowych z ocenianą firmą. Indeks zdolności płatniczej podawany przez Creditreform obliczany jest automatycznie z algorytmu matematycznego 15 cech podawanych w raporcie o wiarygodności płatniczej, a także na podstawie wartości porównawczych pochodzących z analizy branżowej. Zawarta w indeksie zdolności płatniczej ocena ryzyka jest określana liczbą trzycyfrową. Cyfry odpowiadają używanemu systemowi ocen (od 1 = bardzo dobry do 6 = niedostateczny). Druga i trzecia cyfra pozwalają na dokładniejsze zróżnicowanie oceny (więcej szczegółów).

8. Co to jest EBITDA i marża Ebitda?

EBITDA to zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji i amortyzacji. Marża EBITDA (przedstawiana w %) wylicza się jako stosunek EBITDA do wartości przychodów. EBITDA i marża EBITDA to popularne mierniki rentowności przedsiębiorstwa lepiej niż zysk netto ilustrujące poziom realnie generowanych realnych przychodów (gotówki) oraz tym samym poziom potencjalnego zadłużenia jaki przedsiębiorstwo jest w stanie obsłużyć.

9. Co to jest sumaryczne porównanie wyników firmy z branżą?

Sumaryczne porównanie wyników firmy z branżą – porównanie wartości wskaźników firmy i branży za dany rok. Na przykład gdy wskaźnik firmy jest lepszy od branży o 6%, wynik porównania zaprezentuje się na zielono (LEPSZY +6% ), zaś w przypadku gdy jest gorszy – na czerwono (np. GORSZY -20%).