NewsletterCreditreform
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*

Wywiad detektywistyczny

Weryfikacja / ustalenie adresów
weryfikacja czy podany adres jest rzeczywistym badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) i/lub wskazanie aktualnego pobytu bądź prowadzenia działalności gospodarczej
Weryfikacja/ ustalenie numerów PESEL
podanie nr PESEL na podstawie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, imion rodziców i innych umożliwiających identyfikację
Postępowanie karne
ustalenie, czy wobec podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej) były prowadzone postępowania karne i sprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem sądu
Postępowania sądowe i komornicze
ustalenie, czy wobec podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej) były prowadzone postepowania karne oraz egzekucje komornicze (prawomocne wyroki sądowe, egzekucje komornicze oraz ich efekty)
Rachunki bankowe
ustalenie numerów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) na terenie RP (podanie numerów kont wraz ze zgromadzonymi środkami lub zadłużeniem)
Wierzytelności
uprawnienia przysługujące badanemu podmiotowi lub osobie fizycznej wobec dłużnika do żądania spełnienia określonych świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych)
Informacje o zadłużeniach
ustalenie kwoty zobowiązań finansowych podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej) tj. zadłużenia wobec ZUS, US i innych podmiotów gospodarczych w tym giełdy wierzytelności
Rozdzielność majątkowa
ustalenie czy osoba badana będąca w związku małżeńskim ma podpisaną umowę małżeńskiej rozdzielności majątkowej ze swoim współmałżonkiem.
Wywiad środowiskowy
ustalenie detektywa polegające na zebraniu informacji o badanej osobie ze środowiska w jakim przebywa, tj. tryb życia, powiązania towarzyskie i biznesowe, status społeczny i finansowy
Wizja lokalna
ustalenie czy pod wskazanym adresem mieści się firma badana – raport z przeprowadzonej wizji wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową
Aktualne zatrudnienie
ustalenie miejsca aktualnego lub poprzedniego zatrudnienia badanej osoby, tj. wskazanie aktualnego lub poprzedniego płatnika składek ZUS
Poszukiwanie źródeł dochodów
ustalenie źródeł dochodów badanej osoby, tj. aktualne zatrudnienie, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, świadczeń (emerytura, renta) lub umów cywilno-prawnych